مدیر فروش و لیزینگ

Sales@leasingshahr.ir
021-43098-309

مدیر امور مشتریان

CRM@leasingshahr.ir
021-43098-210

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

HR@leasingshahr.ir
021-43098-300

مدیر مالی

Financial@leasingshahr.ir
021-43098-163

مدیر طرح و برنامه

Planning@leasingshahr.ir
021-43098-200

مدیر سرمایه گذاری

Investment@leasingshahr.ir
021-43098-415

مدیر حقوقی

Legal@leasingshahr.ir
021-43098-406

روابط عمومی

PublicRelations@leasingshahr.ir
021-43098-222


لطفا چند لحظه صبر کنید

مبلغ و تعداد اقساط